PROFIL KANCELÁŘE

Jsme dlouhodobě spolupracující české advokátky. Snažíme se o individuální přístup ke každému klientovi s maximálním důrazem na kvalitu odvedené právní služby.

Poskytujeme komplexní právní služby v širokém spektru právních oborů, a to jak obchodním společnostem, družstvům, tak i jednotlivcům. Snažíme se vždy o praktické řešení Vašich problémů. Za účelem dosažení co nejvyšší kvality poskytovaných právních služeb spolupracujeme s mnoha externími specialisty, zejména se soudními znalci, daňovými poradci, překladateli, notáři, soudními exekutory a jinými.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

- právo nemovitostí (převody nemovitostí, prohlášení vlastníka, spoluvlastnické vztahy, smlouvy o výstavbě apod.) - advokátní úschovy - závazkové právo - soudní spory, rozhodčí a jiná řízení - pracovní právo - právo obchodních korporací - přeměny obchodních korporací - insolveční řízení


Naše kancelář má pro každou advokátku sjednáno pojištění z titulu odpovědnosti za škodu způsobené výkonem advokacie do výše způsobené škody 100 mil. Kč.

Samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných při výkonu advokacie.
Mgr. Tereza Rajchlová

Advokátka od roku 2011

zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13405

IČ: 71446958

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2007)
Gymnázium ALTIS

Pracovní zkušenosti:

Před studiem na Právnické fakultě UK a i v průběhu studia působila v obchodní společnosti, kde se zabývala agendou pohledávek a získala tak potřebné praktické zkušenosti s vedením smluvní agendy, včetně využití různých druhů zajišťovacích instrumentů a otázek směnečného práva. Během studií také absolvovala praxi v advokátní kanceláři Červená a Krejčí a od roku 2007 zde působila jako advokátní koncipientka. Advokátní zkoušky úspěšně složila na podzim roku 2010 a od počátku roku 2012 se stala společníkem. Ve své praxi se zaměřuje především na zastupování při soudních sporech, právo nemovitostí, bytové právo a rodinné právo. Hovoří a poskytuje právní služby v anglickém jazyce.

JUDr. Petra Kejvalová

Advokátka od roku 2015

zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16342

IČ: 04116623

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2011), titul JUDr. získala v roce 2015
Gymnázium Pelhřimov

Pracovní zkušenosti:

V letech 2011 až 2012 vykonávala koncipientskou praxi v advokátní kanceláři JUDr. M. Holuba, Ph.D., odkud v roce 2012 přešla do naší advokátní kanceláře. V roce 2014 úspěšně složila advokátní zkoušku, po které se stala společníkem naší kanceláře. Při své praxi se zaměřuje především na právo nemovitostí, právo obchodních společností, závazkové právo a na další související obory.

Publikační činnost:

JUDr. Petra Kejvalová pravidelně přispívá do publikace Firemní právník, Akciová společnost a její řízení a do komentáře k novému občanskému zákoníku.
Jana Řápková

Asistentka

Vzdělání:

V roce 1996 ukončila studium na Integrované střední škole v Praze 1.

Pracovní zkušenosti:

V advokacii pracuje jako asistentka již od roku 1997.
Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

Právo nemovitostí a věcná práva:


- koupě a prodej nemovitostí

- prohlášení vlastníka

- smlouva o výstavbě

- řešení spoluvlastnických vztahů

- zřizování služebností (věcných břemen)

- zástavní smlouvy

- vydržení

- darovací smlouvyBytové právo; prostory sloužící k podnikání:


- nájemní vztahy k bytu či prostorům sloužících k podnikání

- výpověď z nájmu

- žaloby na vyklizení

- žaloby na úhradu dlužného nájemného

- zastupování společenství vlastníků a bytových družstevAdvokátní úschovy:


- peněžní advokátní úschovy

- listinné advokátní úschovyPrávo obchodních korporací:


- zakládání obchodních společností a družstev

- převody obchodních podílů

- zvyšování základního kapitálu

- přeměny společností

- změna sídla, obchodní firmy a předmětu podnikáníZávazkové právo:


- smlouvy o dílo ve stavebnictví

- smlouvy o zápůjčkách

- smlouvy o zprostředkování

- smlouvy o narovnání právních vztahů

- smlouvy o tichém společenství

- atd.Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení:


- zastupování v obchodních i soukromoprávních soudních sporech

- zastupování před rozhodčími soudy

- zastupování v exekučním řízenípracovní právo:


- pracovní smlouvy

- výpovědi

- vnitropodnikové pracovně právní předpisy

- poradenství v oblasti pracovního právaCeník právních služeb:


Cena právních služeb je mezi advokátkou a klientem sjednávána individuálně a její výše se odvíjí především od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného či časového, tak i z hlediska hodnoty předmětu právní služby.
Podle dohody s klientem je právní služba poskytována převážně na základě hodinové smluvní sazby. V některých případech, kdy lze náročnost případu odhadnout předem, je možné sjednat paušální odměnu.
Pokud není mezi advokátkou a klientem sjednána výše odměny za poskytnutí právních služeb, určuje se výše odměny podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
K odměně se připočítá DPH v příslušné zákonné sazbě.
Při prvním jednání mezi advokátkou a klientem může být požadováno složení případné zálohy na poskytované právní služby.

Ceník pro advokátní úschovy peněžní:

Cena:


- 5.500,-Kč + 21% DPH při výši úchovy do 3.000.000,-Kč - 6.500,-Kč + 21% DPH při výši úschovy od 3.000.000,-Kč do 6.000.000,-Kč - dále pak cena dohodou

Advokátní kanceláři zůstávají z peněžité úschovy připsané úroky.V ceně je zahrnuto:


- úvodní jednání - sepis návrhu smlouvy o advokátní úchově - zapracování případných připomínek - schůzka svolaná za účelem uzavření smlouvy o advokátní úschově - poplatky spojené s vedením bankovního účtu advokátní úschovy - vypracování potřebného množství vyhotovení smluv o advokátní úschově pro všechny zúčastněné - případná potřebná potvrzení o advokátní úschově, např. pro účely hypoteční banky

Co přinést na první schůzku:


- smlouvu, která bude tvořit právní podklad pro zřízení advokátní úschovy, např. smlouva kupní, smlouva o smlouvě budoucí apod. - další podklady, které Vám rádi sdělíme na základě Vaší telefonické nebo emailové žádosti, jež jsou odvislé od účelu advokátní úchovy

Bližší informace k advokátním úschovám:


- Prostředky, které jsou svěřovány do úschovy, jsou ukládány na zvláštní účet u banky, a to konkrétně u Unicredit Bank Czech Republic, a.s. Účet je veden na jméno advokáta, klient je však bance identifikován jako vlastník finančních prostředků umístěných na účtu advokátní úschovy.
- V případě prohlášení konkurzního řízení anebo zahájení exekučního řízení nebo výkonu rozhodnutí proti osobě advokáta, prostředky klientů umístěné v advokátní úschově nejsou těmito řízeními dotčeny.
- Jako advokáti jsme při plnění povinností vztahujícími se k advokátním úchovám vázáni poměrně přísnými pravidly stanovenými zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů, dále stavovskými předpisy vydanými Českou advokátní komorou a v neposlední řadě též zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- O nakládání s prostředky umístěnými na účtu úschovy vedeme dokumentaci, kterou jsme povinni klientovi na požádání předložit.

Advokátní kancelář
Kejvalová a Rajchlová, s.r.o.
Vodičkova 729/11
110 00 Praha 1 - Nové Město
tel.: +420 222 212 269

IČO: 07754361


Napište nám:

Mgr. Tereza Rajchlová

email: tereza.rajchlova@ak-kera.cz


JUDr. Petra Kejvalová

email: petra.kejvalova@ak-kera.cz


Jana Řápková

email: jana.rapkova@ak-kera.cz


Mgr. Johana Nováková

email: johana.novakova@ak-kera.czJak se k nám dostanete:

Tramvají – zastávka Vodičkova

Metrem – Národní třída nebo Můstek

Naše sídlo

Jak se k nám dostanete:

Tramvají – zastávka Vodičkova
Metrem – Národní třída nebo Můstek

Img/dum.jpg
Informace pro spotřebitele

Advokátní kancelář tímto ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pověřilo Českou advokátní komoru mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem v souvislosti s poskytováním právních služeb. V případě, že by došlo při poskytování právních služeb ke sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, je tak klient (spotřebitel) oprávněn obrátit se na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení takového sporu. Bližší informace na webové České advokátní komory - www.cak.cz.